Available courses

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

        ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชี...
Course

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเต...
Course

กระโปรงเบื้องต้น

กระโปรงเบื้องต้น

ศึกษาชนิดและ  ลักษณะ เครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดเย็บ  กระโปรงเครื่องเ...
Course

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

          ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร ...
Course

ขนมอบยอดนิยม

ขนมอบยอดนิยม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำขนมอบการเลือก เตรียม ใช้วัตถุดิบ เ...
Course

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหา...
Course

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

           ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร...
Course

การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า

การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบันทึกรายการซื้อขายสินค้าในสมุดร...
Course

การเป็นผู้ประกอบการ

การเป็นผู้ประกอบการ

                ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมค...
Course

การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ประเภทและรูปแบบ...
Course

การบรรจุภัณฑ์

การบรรจุภัณฑ์

ศึกษาและปฏิบัติกับหลักการบรรจุภัณฑ์ หน้าที่และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์...
Course

การเย็บผ้าเพื่องานประดิษฐ์

การเย็บผ้าเพื่องานประดิษฐ์

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบการเตรียมการเลือกใช้วัสดุ-อุปก...
Course

ธรรมภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

ธรรมภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี...
Course

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

                     ปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทาง...
Course

งานบำรุงรักษารถยนต์

งานบำรุงรักษารถยนต์

ศึกษาและปฏิบัติ  ตรวจสภาพทั่วไป  บริการหม้อน้ำ  น้ำมันเครื่อง  น้ำม...
Course

หุ่นยนต์เบื้องต้น

หุ่นยนต์เบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน วงจรควบคุม ประกอบหุ่...
Course

โปรแกรมประมวลผลคำ

โปรแกรมประมวลผลคำ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word ...
Course

ขับร้อง

ขับร้อง

         ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขับร้อง  การหายใจเข้าออกตามว...
Course

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟังคำสั่ง เรื่...
Course

งานส่งกำลังรถยนต์

งานส่งกำลังรถยนต์

                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน  การถอดประกอ...
Course

งานไฟฟ้ารถยนต์

งานไฟฟ้ารถยนต์

ศึกษาและปฏิบัติ  การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ  แก้ไขข้อขัด...
Course

งานวัดละเอียดช่างยนต์

งานวัดละเอียดช่างยนต์

ศึกษาและตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ในงานช่างยนต์ โดยปฏิบัติการวัด การอ่าน...
Course

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาและปฎิบัติ ลักษณะการใช้ Microsoft Windows โปรแกรม Microsoft Wo...
Course

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน

ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับแ...
Course

โปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบกราฟิก

โปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบกราฟิก

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก หลักการของ...
Course

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

                                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่าน...
Course

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่...
Course

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอ...
Course

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมมีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในระบ...
Course

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

   ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาในเรื่องอัตราส่วน สั...
Course

งานเครื่องยนต์เล็ก

งานเครื่องยนต์เล็ก

 ศึกษาและปฏิบัติ การทำงาน และใช้เครื่องมือ การถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้น...
Course
Self enrolment

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

         ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไ...
Course

งานปรับอากาศรถยนต์

งานปรับอากาศรถยนต์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน การตรวจสภาพ การถอดประกอบ ติดตั้งอุ...
Course

งานไฟฟ้ายานยนต์

งานไฟฟ้ายานยนต์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างาน การใช้เครื่องมือวัดและเครื่อง...
Course

วิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูลประยุกต์

วิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูลประยุกต์

Course